Vedtægter

 

Hermed er  vedtægterne for foreningernes dag

Foreningernes Dag vedtægter

  Vedtægter for FORENINGERNES DAG 6 10 2011

 

484909_544045095640346_401608398_a

Vedtægter for FORENINGERNES DAG
Næstved Kommune
1. Navn og stiftelse
FORENINGERNES DAG er stiftet i 2002 af en række foreninger i Næstved kommune.
Efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 er målgruppen bliver udvidet til også at omfatte foreninger i de
tidligere omegnskommuner – nu hele Næstved Kommune. Nærværende vedtægter er justeret for at favne flere
medlemsorganisationer og flere lokale enheder i den nye Næstved Kommune.
2. Formål
At planlægge og afvikle FORENINGERNES DAG en gang årligt – forslag er første lørdag i september måned. Alle
foreninger, der er registreret i Næstved Kommunes foreningskatalog er fødte medlemmer. For hver henvendelse
derudover tages der stilling til evt. deltagelse i et arbejdende koordineringsudvalg – der fremlægger til høring blandt
de registrerede foreninger (alle der har været med på de sidste års afvikling).
Ved deltagelse på FORENINGERNES DAG er alle stande et udstillingsvindue for den pågældende forening.
Første planlægningsmøde for årets FORENINGERNES DAG afholdes i januar/februar måned, og mødet fungerer som
et mødested for erfaringsudveksling og diskussion af forhold, der har betydning for foreningerne og afvikling af
FORENINGERNES DAG i pågældende kalenderår. Endvidere at udgøre et netværk, der varetager fælles interesser, går
i dialog med f.eks. kommunen og andre eksterne samarbejdsparter/sponsorer og fremmer et samarbejde mellem
foreningerne og omverdenen. Og sidst men ikke mindst samarbejder om budget og ansøgning om midler til dagen.
Andet planlægningsmøde afholdes i april måned, hvor de tilmeldte foreninger til årets arrangement mødes og
sammensætter program og i øvrigt godkender de forslag, det arbejdende koordineringsudvalg lægger frem. På dette
møde præsenteres foreningerne for det endelige budget og oplysninger om evt. tilsagn fra fond/tilskudsordninger.
Tredje planlægningsmøde afholdes senest medio juni, hvor det endelige program præsenteres, og hvor den totale
oversigt over tilmeldte, sparringspartnere, sponsorer mm vil være kendte.
Fjerde møde afholdes i Rådmandshaven senest 12 dage før årets FORENINGERNES DAG, hvor det primære er at
præsentere placering af stande, vagtplaner, sceneprogram og sikre, alle informationer er kendt af de tilmeldte
foreninger. Endvidere præsenteres og distribueres den trykte indbydelse, plakat mm til foreningerne.
Femte møde er evalueringsmøde, der afholdes i oktober måned. Her fremlægges regnskab, der godkendes/tages til
efterretning af de fremmødte. Regnskab skal aflægges af kasserer inden for den af Næstved Kommunes meddelte
tidsfrist i forbindelse med ydet tilskud. Såfremt der er aftaler om regnskab over for evt. sponsorer og andre
samarbejdspartnere, indfris disse inden for aftalte tidsfrister.
3. Sammensætning
FORENINGERNES DAG i Næstved Kommune er en lokalenhed med et arbejdende koordineringsudvalg som
forretningsudvalg/bestyrelse. Udvalget skal altid bestå af en kasserer og en koordinator og kan supplere sig ad hoc –
ofte med personer valgt på et af planlægningsmøderne med ansvar som webmaster, lyd/lys teknik, aktiviteter mm.Hvert år på første planlægningsmøde udpeges/genudpeges kasserer og koordinator for 2 år. Øvrige medlemmer af
koordineringsudvalget sammensættes ad hoc før og op til afviklingen af FORENINGERNES DAG for løsning af fælles
opgaver og på den måde skabe tværgående samarbejde.
4. Organisering
Koordineringsudvalget afholder møder ad hoc, afhængig af arbejdsmængden. Koordineringsudvalget skal som
minimum have udnævnt kasserer og formand for koordineringsudvalget – nævnt som koordinator – og dette afvikles
på første planlægningsmøde i foråret. Medlemmerne er således med til at vælge de udpegede ansvarlige
kontaktpersoner. Det tilstræbes at få flere og nye medlemmer i koordineringsudvalget år for år.
Koordinator er bemyndiget som ansvarlig for FORENINGERNES DAGs organisering og afholdelse.
Kasserer tegner foreningen i den daglige drift.
Koordineringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og mødeform – personlige samlinger, mail
korrespondance, sms, facebook og andre medier, der fremover kunne komme på tale.
FORENINGERNES DAG tegnes af kasserer og koordinator i forening i tilfælde, hvor det ikke drejer sig om den daglige
drift og afvikling af FORENINGERNES DAG år 20xx. Dette kunne f.eks. være en evt. opløsning af FORENINGERNES
DAG og stillingtagen til evt. egenkapital eller andre formelle krav, der normalt ikke varetages af kasserer i det daglige
arbejde. Ved tvivl skal forslag fremlægges for de tilknyttede foreninger (alle tidligere deltagende foreninger inden for
de sidste 2 år) på et medie som møde, mail, facebook el. lign.
6. Økonomi
Hver forening indbetaler en egenbetaling til årets FORENINGERNES DAG. Beløbets størrelse foreslås og vedtages på
evalueringsmødet for indeværende år og den aktuelle regnskabsaflæggelse. Til orientering skal der søges tilskud til
kommende års afvikling i februar måned samme år – altså efter det første planlægningsmøde i januar måned, derfor
skal budgettal for egenbetaling i det nye år aftales i 4. kvartal året før.
Hvert år inden udgangen af 4. kvartal udarbejdes et regnskab, der aflægges over for foreningerne og indsendes
inden tidsfristen til tilskudsgivere – ofte Næstved Kommune Kultur og Fritid og eksisterende Folkeoplysningsudvalg.
Budget udarbejdes og ansøgning indgives inden fristens udløb til bl.a. Næstved Kommune (februar måned) og øvrige
interessenter i forbindelse med økonomisk tilskud.
7. Ændring af vedtægter
Vedtægterne kan ændres, når koordineringsudvalget i samarbejde med de tilknyttede foreninger er enige derom.
Kan ændres på et møde, via mailkorrespondance, facebook o.a. medie.
8. Opløsning og udmeldelse
I tilfælde af opløsning af FORENINGERNES DAG skal dette besluttes og vedtages af de tilknyttede foreninger i
Næstved Kommune i form af møde, mailkorrespondance, facebook el. andet elektronisk medium. Opløsning af
FORENINGERNES DAG sker i kraft af en konsensus beslutning.
Eventuel formue/egenkapital og evt. andre aktiver skal tilfalde det/de på foreningernes vegne foreslåede formål
inden for foreningslivet i Næstved Kommune, f.eks. udsatte unge/foreningsløse mm.
Vedtaget af tilknyttede foreninger i FORENINGERNES DAG på evalueringsmødet 6. oktober 2011
Koordinator: Kirsten Smidt Hansen, DDS, sign.
Kasserer: Lars Holz Hansen, FDF, sign.

 

Partnerskabsaftale mellem Foreningernes Dag og Næstved kommune

Foreningernes Dag og Næstved kommune, ved Center for Kultur & Borgerservice, fornyede forleden dag partnerskabsaftale om afvikling af Mærk Næstved Foreningernes Dag, der afholdelses hvert år, normalt den første lørdag i september i Rådmandshaven i Næstved.

Formålet med Mærk Næstved Foreningernes Dag er at tilbyde såvel folkeoplysende som andre almennyttige foreninger, herunder de selvorganiserede, fra Næstved kommune at præsentere deres aktivitet for publikum.         

Mærk Næstved Foreningernes Dag skal gennem sit virke ved planlægningsmøder mv. sikre, at de nævnte foreninger inviteres til at deltage i det årlige arrangement, og derigennem tilbyde deltagerne en anvist plads til opstilling for den enkelte aktivitet på arrangementspladsen.

Mærk Næstved Foreningernes Dag sikres, med de i aftalen nævnte vilkår, en årlig underskudsgaranti på 45.000 kr. til afvikling af det samlede arrangement. 

I år afholdes dagen lørdag 2. september, men allerede onsdag 1. marts kl. 19-21.30 afholdes det første planlægningsmøde med valg af koordinator og kasserer i Seniorværkstedet, Næstved. Det er 16. år, arrangementet løber af stabelen, og i alle årene har det været Lars Holz Hansen og Kirsten Smidt Hansen, der har stået i spidsen for planlægningen. Til mødet 1. marts skal der dog vælges en masse nye folk, der kan indgå i et team, så de to ildsjæle kan aflastes og en ny ”generation” tage over. Se mere på www.foreningernesdag.dk

Fornyelse af partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Foreningernes dag

Fornyelse af partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Foreningernes dag

 

foreningsdag_logo

Vis mig din forening – så ses vi måske på …  foreningernesdag 

Skriv et svar